Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy
Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jezrego Popiełuszki
w Siedlcach

1. KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA jest szkołą niepubliczną posiadającą uprawnienia szkoły publicznej.

2. Zostałya założone i jest  prowadzona przez Diecezję Siedlecką przy wsparciu Fundacji „Nasza Szkoła”.

3. Najważniejsze cele,  jakie stawia sobie szkoła to:
a) zapewnienie wysokiego poziomu nauczania
b) personalizacja procesu nauczania i wychowania
c) wychowanie dzieci i młodzieży w duchu wartości ewangelicznych, w oparciu o zasady personalizmu, nauczania społecznego Kościoła
d) formacja chrześcijańska, ze szczególnym uwzględnieniem programu duszpasterskiego, realizowanego w diecezji siedleckiej
e) podejmowanie działań wspierających rodziny uczniów
f) stworzenie przyjaznej, ciepłej atmosfery w szkołach
g) zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej, nowoczesnych pomocy naukowych
h) obecność świetnie przygotowanej kadry pedagogicznej
i) organizacja - wedle zasady iż „tyle samo wiedzy jest w szkole, jak i poza nią” – wyjść do teatru, muzeów, uczestnictwo w koncertach, wydarzeniach kulturalnych i suportowych

4. Szkoła zakładaj ścisłą współpracę dzieci, nauczycieli i rodziców w zakresie działań dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych, profilaktycznych i formacyjnych.

5. Sposoby, przy pomocy których chcemy osiągnąć zamierzone cele:
a) klasy do 18 uczniów
b) refundacja czesnego, programy wspierające
a) wysoko wykwalifikowany zespół nauczycieli i wychowawców
b) wsparcie ze strony psychologa, pedagoga, logopedy i pielęgniarki
c) spójne ze statutami szkoły programy: wychowawczy, profilaktyczny, formacyjny – konsultowane z rodzicami, uczniami,  aktualizowane w zależności od potrzeb i nowych wyzwań
d) stworzenie dla każdego z uczniów tzw. profilu ucznia, dzięki któremu proces nauczania i wychowania będzie dostosowany precyzyjnie do potrzeb, wynikający z jego rozwoju, pomocny w diagnozowaniu braków i rozwijaniu talentów
e) realizacja programu SZKOŁA Z DUSZĄ, mającego charakter stałej formacji uczniów i ich rodzin
f) szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych
g) udział uczniów szkół w konkursach, zawodach sportowych, wycieczkach, zielonych i białych szkołach; realizacja projektów edukacyjnych
h) zajęcia wyrównawcze i indywidualne konsultacje nauczycieli z uczniami wybitnie zdolnymi
i) profesjonalne wyposażenie sal lekcyjnych, pracowni komputerowej, gabinetów pedagoga, psychologa, logopedy i pielęgniarki, biofeetback
j) szkoła z parkingiem, placem zabaw, otoczona zielenią
k) autobus szkolny, dowożący rano do szkoły dzieci i młodzież
l) stołówka szkolna
m) wysoki poziom bezpieczeństwa

6. Szczegółowe zadania, cele działania Katolickiej Szkoły Podstawowej zawarte są w jej statutacie.