Regulamin dowozu

Regulamin
korzystania z dowozu autobusem szkolnym w Katolickiej Szkole Podstawowej i Katolickim Gimnazjum w Siedlcach

1. Organizatorem dowożenia uczniów jest Dyrekcja Katolickiej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Gimnazjum w Siedlcach.
2. Organizator określa trasę przewozu i przystanki, uwzględniając postulaty rodziców. Szczegółowy rozkład jazdy jest ustalany na początku roku szkolnego.
3. Osoby deklarujące chęć korzystania z dowozów autobusem szkolnym na początku roku składają stosowne deklaracje w sekretariacie szkoły.
4. Uczniowie i rodzice własnoręcznym podpisem potwierdzają akceptację postanowień regulaminu.
5. Autobus szkolny dowozi dzieci i młodzież do szkół rano.
6. Uczeń może wsiadać do autobusu i wysiadać z niego tylko w wyznaczonych miejscach.
7. Przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu uczniowie zachowują szczególną ostrożność tak, aby nie narazić siebie i innych uczniów na niebezpieczeństwo wypadku.
8. Podczas jazdy uczniowie mają obowiązek siedzieć w wyznaczonych miejscach. 
9. W czasie jazdy pasażerowie mają bezwzględnie podporządkować się poleceniom opiekuna.
10. Uczniów w autobusie obowiązuje pełna kultura osobista. Nie wolno głośno rozmawiać, krzyczeć używać wulgarnego słownictwa, przepychać się, śmiecić.
11. Nauczyciel – opiekun autobusu szkolnego jest odpowiedzialny za dowożonych uczniów od chwili wejścia do autobusu do chwili przekazania ich szkole.
12. Za bezpieczeństwo dzieci dochodzących przystanku, na którym zatrzymuje się autobus szkolny, odpowiedzialność ponoszą rodzice.
13. Za ewentualne uszkodzenia wyposażenia w autobusie odpowiedzialność ponoszą rodzice dzieci - zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy.
14. O niestosownym zachowaniu ucznia nauczyciel – opiekun informuje wychowawcę lub pedagoga szkolnego, a ci rodziców ucznia. Ma ono wpływ na końcową ocenę z zachowania.
ZałącznikWielkość
Regulamin dowozu autokarem szkolnym.doc26.5 KB