Regulamin określający szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych

Regulamin
określający szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych
w Katolickim Zespole Edukacyjnym w Siedlcach

Podstawa prawna: art. 22ak ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)


1. Ilekroć jest mowa o:
1) podręczniku - należy przez to rozumieć podręcznik popuszczony do użytku szkolnego;
2) materiale edukacyjnym - należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;
3) materiale ćwiczeniowym - należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.

2. Warunki użyczenia podręczników i/lub materiałów edukacyjnych:
1) Podręcznik i materiały edukacyjne są własnością Organu Prowadzącego Katolicką Szkołę Podstawową im. Bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach i Katolickie Gimnazjum im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach - wchodzące w Skład Katolickiego Zespołu Edukacyjnego - i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej KZE.
2) Podręczniki i materiały edukacyjne podlegają ewidencji bibliotecznej, stanowiąc odrębny zbiór. Ich wypożyczanie i zwrot są dokumentowane w sposób przyjęty w KZE (program biblioteczny MOL).
3) Podręcznik i/lub materiały edukacyjne są wypożyczane uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego.
4) Wypożyczenia podręczników i/lub materiałów edukacyjnych dokonuje nauczyciel bibliotekarz na podstawie imiennej listy uczniów, sporządzonej i podpisanej przez wychowawcę klasy.
5) Podręczniki i/lub materiały edukacyjne na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem-bibliotekarzem a wychowawcą klasy. Zapis ten stosuje się również do procedury zwrotu podręczników.
6) Podręczniki i/lub materiały edukacyjne są wypożyczane uczniom nie później, niż do dnia 14 września danego roku szkolnego.
7) Ich wypożyczenie - w uzasadnionych przypadkach - może nastąpić również w innym terminie, w trakcie roku szkolnego.
3. Podręczniki i/lub materiały edukacyjne podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku: skreślenia ucznia z  księgi uczniów, przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku innych zdarzeń losowych, w wyniku których uczeń opuszcza szkołę. Pisemne potwierdzenie ich zwrotu powinno być niezwłocznie dostarczone do wglądu dyrektorowi szkoły.

4. Procedura zwrotu podręczników i materiałów edukacyjnych do biblioteki szkolnej:
1) Po zakończeniu zajęć dydaktycznych uczniowie zwracają podręczniki i/lub materiały edukacyjne do biblioteki szkolnej.
2) Zwrot następuje nie później niż do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym.
3) Uczniowie przystępujący do egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzającego lub poprawkowego zwracają podręcznik i/lub materiały edukacyjne nie później niż do dnia 31 sierpnia danego roku szkolnego.
4) Nadzór nad zadaniem, o którym mowa w par. 4 ust.1, realizują: wychowawca ucznia oraz nauczyciel bibliotekarz.
5) Podczas zwrotu podręcznika i/lub materiałów edukacyjnych do biblioteki nauczyciel wychowawca klasy oraz nauczyciel bibliotekarz dokonują ich oględzin, określając stopień zużycia.
6) W przypadku zagubienia podręcznika lub materiałów edukacyjnych, znacznego ich zużycia, wykraczającego poza zwykle używanie, bądź ich zniszczenia, rodzice ucznia są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika lub materiałów edukacyjnych. Wpłaty dokonuje się w sekretariacie szkoły. Jej wysokość określa dyrektor szkoły  (na podstawie informacji otrzymanych z MEN)
7) Zapisu ustępu 1-3 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika i /lub materiałów edukacyjnych ich jego trzyletnim użytkowaniu. W tym przypadku są one skreślane z ewidencji biblioteki szkolnej.
5. Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika i materiałów edukacyjnych zgodnie z ich przeznaczeniem, do zachowania troski o ich walor użytkowy i estetyczny, do chronienia ich przed zniszczeniem bądź zagubieniem.

6. Postanowienia końcowe:
1) Każdy z uczniów, otrzymując podręcznik i/lub materiały edukacyjne zostaje zapoznany z niniejszym Regulaminem.
2) Zasady użytkowania podręczników i materiał edukacyjnych, powinny być szczegółowo omówione z rodzicami na pierwszym spotkaniu informacyjnym we wrześniu. Rodzice uczniów klas I-III Katolickiej Szkoły Podstawowej własnoręcznym podpisem poświadczają fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem. Lista z ich podpisami przechowywana jest w teczce wychowawcy klasy.
3) Uczniowie klas IV-VI Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz klas I-III Katolickiego Gimnazjum - po otrzymaniu bezpłatnych materiałów edukacyjnych i zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem - imiennie zobowiązują się do odpowiedzialności materialnej za nie. Lista z ich podpisami przechowywana jest w teczce wychowawcy klasy.