Sunday, 12 November, 2017
Msza św. Rodzinna - klasy IV-VI KSP