Biblioteka szkolna

Biblioteka zaprasza wszystkich uczniów i nauczycieli do wypożyczania książek, nie tylko lektur, i do przesyłania nam, za pośrednictwem internetowego formularza, propozycji ciekawych pozycji czytelniczych do zakupu.
Zapraszamy też do świetlicy bibliotecznej.

Godziny pracy BIBLIOTEKI:
poniedziałek:
11:00 - 14:30
wtorek:
10:00 - 12:30
środa:
11:50 - 13:20
czwartek:
11:50 - 13:50
piątek:
11:00 - 13:00

 


Regulamin Biblioteki Katolickiej Szkoły Podstawowej w Siedlcach
 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
 2. Każdy użytkownik biblioteki zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem biblioteki i przestrzegać go.
 3. Biblioteka czynna jest codziennie w ustalonych i podanych do wiadomości godzinach.
 4. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:wypożyczając je do domu;
  • wypożyczając je do domu;
  • czytając je lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma);
  • wypożyczając je lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych (materiały przekazane do pracowni).
 5. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres dwóch tygodni oraz jedną płytę (materiały audiowizualne) na okres jednego tygodnia. Wykorzystane materiały powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.
 6. Uczeń, który ma nie oddaną w terminie książkę nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego.
 7. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń, a także przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych książek.
 8. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 9. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 10. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inny dokument ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zagubionej (zniszczonej).
 11. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki najpóźniej na tydzień przed końcem roku szkolnego.
 12. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
 13. Klasy, klasopracownie, kółka zainteresowań i inne organizacje szkolne mogą dokonywać wypożyczeń zbiorowych za pośrednictwem wychowawców lub opiekunów poszczególnych organizacji. Nauczyciele ci ponoszą pełną odpowiedzialność za całość wypożyczonych zbiorów i rejestrowanie ich obiegu wśród uczniów.
 14. W bibliotece należy zachować ciszę.
 15. Obowiązuje zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz korzystania z telefonów komórkowych.
 16. Użytkownicy zobowiązani są do poszanowania sprzętu i wyposażenia biblioteki.
 17. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznawane nagrody na koniec roku szkolnego.
 18. Za straty materialne biblioteki wynikające z wydania świadectwa pracy pracownikowi szkoły lub dokumentów uczniowi, bez pisemnego potwierdzenia rozliczenia z biblioteką, odpowiedzialność finansową ponosi osoba wydająca dokumenty.
Załączniki: