Rekrutacja


Rekrutacja do oddziału zerowego i klasy I w roku szkolnym 2022/23.

Nabór prowadzimy zasadniczo do oddziału przedszkolnego.
Dzieci, po ukończeniu "zerówki", po stwierdzeniu gotowości szkolnej i spełnieniu kryteriów - jeśli taka jest wola rodziców i decyzja dyrekcji - kontynuują naukę w klasie pierwszej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach.

Aktualnie wszyscy rodzice dzieci z oddziału przedszkolnego zgłosili się do sekretariatu szkoły i ZŁOŻYLI WYPEŁNIONE ANKIETY REKRUTACYJNE.

W ostatnim czasie otrzymaliśmy „zielone światło” dla UTWORZENIA DRUGIEJ PIERWSZEJ KLASY w roku szkolnym 2022/23.
Dlatego ZAPRASZAMY OSOBY ZAINTERESOWANE DO SKŁADANIA PODAŃ.
Mamy jeszcze kilka miejsc.
Prosimy o pobranie podania ze strony internetowej naszej KSP

Harmonogram naboru na rok szkolny 2022/2023


Terminy szkolne (niezależne od naboru elektronicznego):
 1. Dzień otwarty dla kandydatów do oddziału przedszkolnego w KSP - ze względów epidemiologicznych nie może być zorganizowany.
 2. Rekrutacja wewnętrzna (określenie, którzy uczniowie "0" rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/23) - do 21.02.2022 r.
 3. Termin rozmowy rekrutacji wewnętrznej 03.03.2022 r. - składanie ankiet rekrutacyjnych DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO KSP (załącznik) - do 24 lutego 2022 r.
 4. ROZMOWY REKRUTACYJNE (Rodziców z dziećmi) - DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO KSP - 28.02.2022 r. i  01.03.2022 r. (poniedziałek i wtorek).  O terminie kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie
 5. ROZMOWY REKRUTACYJNE (Rodziców z dziećmi) - DO KLASY PIERWSZJ KSP - 03.03.2022 r. i  04.03.2022 r. (czwartek i piątek).
 6. Podanie wyników rozmów rekrutacyjnych - 07 marca 2022 r. (ok. godz. 14.00).

Rekrutacja jest zależna też od naboru elektronicznego, którego terminy wyznacza Prezydent Miasta Siedlce.REGULAMIN REKRUTACJI
 1. Do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej w roku szkolnym 2022/23 przyjmowane są dzieci, których rodzice zadeklarowali na piśmie w WYZNACZONYM CZASIE chęć ich zapisu do Katolickiej Szkoły Podstawowej.
 2. W stosunku do wszystkich dzieci, których rodzice (opiekunowie prawni) złożyli w odpowiednim czasie pisemną deklarację zapisu przeprowadza się postępowanie kwalifikacyjne. O terminie rozmowy rekrutacyjnej rodzice zostaną poinformowani telefonicznie.
 3. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły i oddziału przedszkolnego mają dzieci posiadające starsze rodzeństwo w KSP oraz pracowników KSP w Siedlcach LUB Fundacji Nasza Szkoła, ALE NIE JEST TO KRYTERIUM WYSTARCZAJĄCE.
 4. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna z Dyrektorem Szkoły jako przewodniczącym.
 5. O przyjęciu do szkoły decydują:
  • złożenie w odpowiednim czasie w sekretariacie szkoły ANKIETY REKRUTACYJNEJ (wg wzoru dostępnego w sekretariacie bądź na stronie internetowej szkoły);
  • DEKLARACJA chrześcijańskiego stylu życia RODZICÓW oraz AKCEPTACJA (wyrażona na piśmie) KATOLICKIEGO CHARAKTERU SZKOŁY i treści statutu;
  • WOLA ŚCISŁEJ WSPÓŁPRACY ZE SZKOŁĄ w procesie edukacyjnym, formacyjnym i wychowawczym przez nią prowadzonym;
  • ZOBOWIĄZANIE DO ZAANGAŻOWANIA SIĘ W INICJATYWY PODEJMOWANE PRZEZ SZKOŁĘ;
  • pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
 6. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły, na wniosek w/w komisji. Rodzice zostaną poinformowani o niej listownie lub telefonicznie.
 7. Dzieci, które przeszły pomyślnie procedurę rekrutacyjną, ale z powodu braku miejsc nie zakwalifikowały się do oddziału przedszkolnego, zostają umieszczone na LIŚCIE REZERWOWEJ.
 8. PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY NASTĘPUJE POD WARUNKIEM ZAWARCIA RODZICÓW ZE SZKOŁĄ UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH.
 9. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego dyrektor szkoły organizuje zebranie dla przyszłych uczniów oddziału przedszkolnego oraz ich rodziców, dotyczące organizacji nowego roku szkolnego. O terminie tego zebrania rodzice zostaną poinformowani w stosownym czasie (ostatni tydzień sierpnia).

Wymagane dokumenty:
• Ankieta rekrutacyjna
• 2 aktualne zdjęcia
• Ewentualne opinie i orzeczenia lekarskie
• Dokumentacja, dyplomy potwierdzające osiągnięcia dziecka
• Osoby, dla których rekrutacja zakończy się pomyślnie, proszone są o dostarczenie ksero bilansu sześciolatka.